Syftet med likabehandlingsplanen är att främja alla barns rättigheter oavsett kön, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. På förskolan ska
man aktivt och målinriktat arbeta med att främja alla barns rättigheter. Planen syftar till att
främja barns lika rättigheter och att förebygga och förhindra trakasserier eller annan
kränkande behandling.

På alla förskolor och skolor råder nolltolerans mot diskriminering, kränkande behandling och
trakasserier. Alla verksamheter har en lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt för att
förebygga, förhindra och åtgärda all form av kränkande behandling. Arbetet vilar på en
handlingsplan som upprättas, följs upp och revideras, samt löpande utbildning av
medarbetarna.

Här kan ni läsa vår förskolas Likabehandlingsplnan