Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen har huvudmannen ansvar för att du som vårdnadshavare ska veta vart du kan vända dig om du har klagomål.

Om Du som vårdnadshavare har synpunkter/klagomål på förskolan Viktoriagårdens verksamhet används nedanstående arbetsgång. Alla synpunkter/klagomål dokumenteras, utreds och följs upp. Skriftliga synpunkter och svar registreras och förvaras inlåst i pärm.

Steg 1
Vid vår förskola vill vi att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande inte är nöjd ta då kontakt med rektorn. Detta kan Du givetvis också göra direkt.

Steg 2
Använd förskolans blankett för att lämna klagomål/synpunkter. Blanketten kan antingen lämnas direkt till någon personal eller skickas till förskolan via mail rektor@viktoriagardensforskola.se . Där efter tas synpunkter/klagomål upp på nästföljande APT (arbetsplatsträff) eller styrelsemöte. Rektor kallar samtliga berörda till samtal. Rektor ansvarar för att uppföljning görs.

Steg 3 
Om du känner att Du inte är nöjd med ditt svar från rektorn kan du kontakta huvudman.

Steg 4
Är man fortfarande inte nöjd med svaret får vederbörande kontakta kommunen, som i sin tur får ta upp ärendet.

Huvudmän: Viktoriagårdens förskola AB
Eva Eriksson        mobil 076 – 788 34 47
Tobias Wallmo     mobil 076 – 788 34 47
Anne Rammus     mobil 076 – 788 34 47

Rektor
Ann-Katrin Nyholm rektor@viktoriagardensforskola.se  Tel. 076-788 34 47, 073-362 42 77

Länk till blankett